8c Zo verschillend en toch een

Terug naar venster

Identiteit van de gemeente Katwijk   

De kernen
Sinds de fusie in 2006 bestaat de gemeente Katwijk uit vijf kernen, namelijk Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk Noord, Rijnsburg en Valkenburg. Elk van deze kernen had sinds lange tijd zijn eigen kenmerken, zoals de middelen van bestaan, de godsdienst, de soort bebouwing en de geschiedenis. Deze kenmerken geven aan wat wel de identiteit, de eigenheid, van een dorpskern wordt genoemd.

Verschillen

Kenmerkend voor Katwijk aan Zee is de belangrijke plaats van de protestantse kerk in de samenleving. Die is voor een deel te verklaren doordat de visserijbevolking zich altijd sterk bewust is geweest van de gevaren op zee. Dit zou je kunnen samenvatten met de woorden  “op hoop van zegen”. Verder zijn Katwijkers als gevolg van het zware leven in de visserij harde werkers.


Rijnsburg is altijd een dorp geweest van handelaren, die hun tuinbouwgewassen in de wijde omgeving aan de man brengen. De handel heeft geleid tot een optimistische, vindingrijke levensinstelling. Ook zijn Rijnsburgers verdraagzaam in hun houding ten opzichte van anderen.

Valkenburg is van oorsprong ook een tuinbouwdorp, maar wel met een belangrijk aandeel van de industrie. De Valkenburger is trots op zijn rijke verleden, maar houdt niet van ‘kouwe drukte’.

 

Katwijk aan den Rijn heeft een naar verhouding grote rooms-katholieke bevolkingsgroep, waardoor deze kern een wat uitbundiger karakter heeft.

Veranderingen
Het uitgangspunt bij de fusie was om  de speciale kenmerken van de dorpskernen zoveel mogelijk te behouden. Dat was een verstandige benadering, omdat daarmee onderlinge spanningen zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Toch waren de kernen al voor de fusie bezig te veranderen. Nieuwe inwoners die uit andere plaatsen kwamen brachten andere ideeën en gewoonten mee. Bovendien was er sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw, evenals elders in het land, langzamerhand sprake van ontkerkelijking.

Hiervoor zou Katwijk Noord model kunnen staan. Deze wijk is in de zestiger en zeventiger jaren van de twintigste eeuw gebouwd. Er kwamen veel flatgebouwen, waarin jongeren uit de beide Katwijkse kernen en ook een aantal van de nieuwe inwoners gingen wonen. De wijk kreeg een soort grootstedelijke uitstraling. De bewoners letten minder op elkaar dan in de andere dorpskernen. De nieuwe bewoners gingen zich dan ook geleidelijk wat losser gedragen.  Verder kwamen in een deel van de wijk mensen uit andere landen wonen. Er ontstond op kleine schaal een samenleving met verschillende culturen, die ook van invloed was op de oorspronkelijke bewoners.
Hetzelfde gebeurt tegenwoordig in het Duyfrak. Deze nieuwe wijk in Valkenburg trekt naar verhouding veel bewoners uit andere gebieden van de Randstad aan. Met de nog de te bouwen wijk Nieuw Valkenburg zal dat waarschijnlijk ook het geval zijn.Hechten en loslaten
Opvallend is dat de ‘echte’ Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers gehecht blijven aan hun eigen kernen. Als het enigszins kan proberen zij een woning in de oude kernen te kopen of te huren.
Daardoor blijft het oorspronkelijke karakter van de oude kernen een beetje in stand. Het is wel te verwachten  dat de dorpskernen op den duur naar elkaar toe zullen groeien, doordat de oude kenmerken geleidelijk zullen verwateren.